Smlouva Svazku obcí Máchův kraj

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ

I. Obecná ustanovení

Dobrovolný Svazek obcí Máchův kraj se zakládá v souladu s ustanoveními § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel na setkání pověřených zástupců obcí okresů Česká Lípa a Mladá Boleslav dne 21.listopadu 2003 ke sdružení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

II. Název a sídlo svazku

Název dobrovolného svazku obcí : Svazek obcí Máchův kraj
Sídlo svazku : Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

III. Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku jsou následující činnosti:

 • rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti,
 • koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb,
 • zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketinkem,
 • propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
 • rozvoj sportovních a kulturních aktivit,
 • rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky),
 • všeobecná ochrana životního prostředí,
 • úkoly v oblasti školství,
 • veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území,
 • koordinace významných investičních akcí,
 • publikační a propagační činnost,
 • spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Máchův kraj,
 • zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Pro dosažení těchto cílů bude svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celé oblasti navenek. Svazek obcí je oprávněn býti členem nebo samostatně či s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

IV. Členové svazku

1. Zakládajícími členy Svazku obcí Máchův kraj jsou obce, které ve lhůtě do 15.10.2003 přijaly návrh této smlouvy:

 • Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
 • Obec Bezděz, 471 62 Okna
 • Obec Březovice, čp.84, 294 24 Březovice
 • Obec Čistá, 294 23 Čistá u Mladé Boleslavi
 • Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
 • Město Dubá, Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
 • Obec Chlum, 471 41 Dubá
 • Obec Jestřebí, čp.142, 471 61 Jestřebí
 • Obec Kravaře, 471 03 Kravaře u České Lípy
 • Obec Luka, 471 62 Okna
 • Obec Okna, 471 62 Okna
 • Obec Skalka u Doks, čp.44, 472 01 Doksy
 • Obec Tachov, 472 01 Doksy
 • Obec Tuhaň, 471 41 Dubá
 • Obec Vrchovany, 471 41 Dubá
 • Obec Zahrádky, čp.130, 471 01 Zahrádky u České Lípy
 • Obec Žďírec, čp.9, 471 62 Okna

2. Založení Svazku obcí Máchův kraj je podmíněno schválením této smlouvy zastupitelstvy všech výše uvedených obcí, usnesení jednotlivých zastupitelstev tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

V. Stanovy

Zakladatelé se dohodli na stanovách, jejichž text tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jež byly schváleny usneseními zastupitelstev zakládajících členů svazku obcí ve dnech uvedených v čl. IV.1. této smlouvy.

VI. Registrace Svazku obcí Máchův kraj

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti dnem zápisu do registru u Krajského úřadu Libereckého kraje.

VII. Náklady spojené se založením svazku obcí Máchův kraj

Náklady spojené se založení svazku obcí budou činit dle předpokladu zakládajících obcí 5000,- Kč. Tato částka bude uhrazena z rozpočtu svazku obcí po registraci.

VIII. Doba trvání svazku

Svazek obcí se touto smlouvou zakládá na dobu neurčitou.

IX. Závěrečné ustanovení

Zakladatelé zmocňují pana Zdeňka Krenického, (starostu města Doksy), ke všem právním úkonům potřebným ke vzniku svazku obcí, zejména k podání návrhu na zápis do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Libereckého kraje. Pan Zdeněk Krenický je oprávněn dát se zastupovat jinou fyzickou nebo právnickou osobou, které pro tento účel udělí plnou moc s uvedením zmocněncova oprávnění.

V Doksech dne 21.listopadu 2003