Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení, nemotorová doprava), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace), veřejného prostranství (městský mobiliář, veřejná pohřebiště), životního prostředí a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje, pasporty a studie. Mimo jiné jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů.

 

Následující tabulka uvádí souhrn strategických dokumentů, které budou v rámci projektu pořízeny a které povedou k naplnění níže uvedeného cíle.

plakos strategie